ประวัติวันปิยะ ฯ

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งความเป็นมาของวันปิยะฯ นี้เป็นอย่างไร จับฉ่ายจะขอขยายความในด้านล่างนี้นะทุกคน

วันปิยะฯ ,มหาราช
วันปิยะฯ ,มหาราช

ความเป็นมาของวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะฯ ของทุกปี

ความเป็นมาของวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ครั้นยังมีพระชนม์ชีพ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัวทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้เกิดความทันสมัย และนำแบบอย่างของต่างประเทศมาปรับใช้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบคมนาคมอย่างอนุมัติให้มีการสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา เป็นสายแรก เป็นทางขนาดกว้าง 1.435 เมตร ด้านโทรเลข ด้านโทรศัพท์ การไปรษณีย์ หรือแม้กระทั่งการไฟฟ้า ด้วยพระราชกรณียกิจฯ นานานัปการ จึงสร้างความผาสุกถ้วนหน้าแกราษฎร และทำให้ราษฎรพร้อมใจกันน้อมภักดี จึงเป็นที่มาของคำว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และเป็นวันปิยะฯ นั่นเอง นั่นเอง

23 ตุลาคม 2453 มาถึง ชาวประชาน้ำตาหลั่ง ก่อเกิดวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2453 ปวงประชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ต่างนำดอกกุหลาบซึ่งองค์สมเด็จพ่อร.5 ทรงโปรดมาก นำไปวางสักการะตามพระรูปหล่อของสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความศรัทธา และนับจากนั้นมาเป็นต้นมา วันที่ 23 ตุลาคม จึงเป็นวันปิยะ ฯ เพื่อให้ปวงชนได้น้อมรำลึก ทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นี้สืบไป

king rama 5
king rama 5
ประวัติ วันปิยะมหาราช
ประวัติ วันปิยะมหาราช

ขอบคุณแหล่งที่มารูป

http://www.thaibis.com/a-z/t/tc/thai-monarchy/king-chulalongkorn-rama-5/brief-history

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:King_Rama_V_of_Siam.jpg

https://www.pinterest.com/saravuths/king-rama-5/